INFO Servis

Pravo na starosnu i prevremenu penziju

Pravo na starosnu penziju je jedno od prava predviđeno Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Mogu ga ostvariti muškarci koji u 2020. godini navrše 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života, i žene koje u 2020. navrše 63 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili takođe 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Navedena starosna granica se snižava osiguranicima koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), što im omogućava raniji odlazak u penziju, pod uslovom da su od ukupnog staža osiguranja dve trećine imali na beneficiranom radnom mestu. Osiguranici koji ispunjavaju zakonske uslove potrebno je da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uz zahtev dostave dokaz o identitetu, a poželjno je da dostave i druge dokaze: dokaze o zaposlenju (radnu knjižicu, uverenje o beneficiranom stažu), dokaz o prestanku zaposlenja, dokaz o regulisanom vojnom roku (kopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), dokaz o korišćenju prava kod NSZ, uverenje o obavljanju samostalne delatnosti i uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima za osiguranike samostalnih delanosti i poljoprivredne osiguranike, dokaz o stažu u inostranstvu za osiguranike koji su imali staž u inostranstvu. Uz pomenute dokaze, osiguranici su u obavezi da dostave i dokumenta potrebna za isplatu penzije, a opcije su navedene na obrascu zahteva.
Zahtev se podnosi filijali Fonda PIO nadležnoj po mestu prebivališta, odnosno službi filijale ili ispostavi. Profesionalna vojna lica podnose zahtev Filijali za grad Beograd, prema sedištu poslodavca. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava može se preuzeti u svakoj organizacionoj jedinici Fonda PIO ili odštampati sa sajta Fonda www.pio.rs/Obrasci.

Za sve podnosioce zahteva kojima su poslodavci uplaćivali doprinose i dostavili dokaze o tome Fondu, rešenja o pravu na penziju donose se u zakonskom roku do dva meseca. Podnosiocima zahteva koji nemaju plaćene doprinose za sve periode, ali ispunjavaju uslov za penziju, donosi se privremeno rešenje, čija se privremenost odnosi samo na visinu obračunatog iznosa penzije.

Pravo na prevremenu starosnu penziju u 2020. mogu ostvariti muškarci sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života, i žene sa 39 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života.
Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života, odnosno 63 godine života za žene u ovoj godini, s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%. 

Osiguranicima kojima se, po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižava starosna granica, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do utvrđene snižene starosne granice.
Osiguranici koji ispunjavaju zakonske uslove za prevremenu starosnu penziju potrebno je da podnesu zahtev za ostvarivanje prava i uz zahtev dostave dokaz o identitetu, a poželjno je da dostave i druge dokaze: dokaze o zaposlenju (radnu knjižicu, uverenje o beneficiranom stažu), dokaz o prestanku zaposlenja, dokaz o regulisanom vojnom roku (kopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), dokaz o korišćenju prava kod NSZ, uverenje o obavljanju samostalne delatnosti i uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima za osiguranike samostalnih delanosti i poljoprivredne osiguranike, dokaz o stažu u inostranstvu za osiguranike koji su imali staž u inostranstvu. Uz pomenute dokaze, osiguranici su u obavezi da dostave i dokumenta potrebna za isplatu penzije, a opcije su navedene na obrascu zahteva.
Zahtev se podnosi filijali Fonda PIO nadležnoj po mestu prebivališta, odnosno službi filijale ili ispostavi. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju može se preuzeti u svakoj organizacionoj jedinici Fonda PIO ili odštampati sa sajta Fonda www.pio.rs/Obrasci.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!