Grad Kikinda izrađuje Strategiju razvoja sporta sa ciljem podsticanja zdravog načina života

Grad Кikinda je, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat iz Zrenjanina, započeo realizaciju projekta pod nazivom „Strategija razvoja sporta u gradu Кikindi za period 2024 – 2030. godine i akcionog plana za isti period“. Cilj projekta je izrada strategije razvoja sporta grada Кikinda kako bi se osigurao održiv i prosperitetan sportski sektor u gradu, koji će podsticati zdrav način života i unaprediti kvalitet života stanovnika.

 

Dragan Pecarski, član Gradskog veća zadužen za sport, objašnjava će ova strategija biti od izuzetnog značaja za unapređenje sportskog sektora, povećanje broja sportskih sadržaja i programa, poboljšanje sportske infrastrukture i podsticanje građana da se bave fizičkom aktivnošću i sportom. To će dovesti do zdravijeg i aktivnijeg načina života stanovnika grada i poboljšati kvalitet života u celini, što će se pozitivno odraziti i na uočene negativne demografske pokazatelje:

Strategija razvoja sporta i akcioni plan su veoma značajni za naš grad. Jasne ciljeve ćemo definisati na osnovu anketa i analiza koje ćemo raditi u narednom periodu -rekao je Pecarski. 

Projekat se realizuje zahvaljujući sredstvima dobijenih po Javnom pozivu za prijavu projekata za Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji – Podrška u sufinansiranju izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja u 2023. godini, raspisanom od strane Кabineta ministra zaduženog za koordinaciju ravnomernog regionalnog razvoja. U Strategiju će biti uključene finansijske projekcije, definisane mere, projekti i aktivnosti, kao i i plan za praćenje napretka, procene efektivnosti i uticaja na zajednicu:

U pitanju je planski dokument, koji će na krajnje definsan način pokazati pravce delovanja u sportu, kao veoma značajnoj društvenoj deltnosti. Biće obuhvaćeni delovi koji se tiču sportskih organizacija, školskog sporta, sporta za osobe sa invaliditetom, kao i rekreativnog sporta -rekao je Robert Molnar iz Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat, ekspert na projektu. 

 

error: Content is protected !!