INFO Servis

Javni konkurs za finansiranje projekata i programa rada udruženja građana

Gradonačelnik Kikinde Pavle Markov raspisao je Javni konkurs za izbor programa rada/projekata udruženja građana koji su od posebnog značaja za grad, iz oblasti kulture, umetnosti, muzičkog stvaralaštva i socijalne i zdravstvene zaštite građana i preventivnog delovanja. Konkurs je otvoren do 22. januara. 

Iznos sredstava planiranih za finansiranje/sufinansiranje programa rada/projekata udruženja građana koji su od posebnog značaja za grad za 2019. godinu utvrđen je Odlukom o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Кikinde“, broj: 33/18), u ukupnom iznosu od 24 i po miliona dinara. Sredstva se dodeljuju za programske aktivnosti i projekte koji će se realizovati u tekućoj budžetskoj godini, najkasnije do kraja godine, zaključno sa 31. decembrom 2019. godine. Grad Kikinda ovim sredstvima neće finansirati: pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima, studijama i slične aktivnosti, inicijative koje donose profit udruženjima građana, vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i drugo, kao ni aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje.

a) Opšti uslovi konkursa
Pravo na podnošenje prijave ima udruženje građana koje ispunjava sledeće uslove:

– da je registrovano kod nadležnog organa;
– da ima sedište ili ogranak na teritoriji grada Кikinde i da deluje na tom području kao gradsko, međuopštinsko ili republičko udruženje;
– da programsku aktivnost i projekat realizuje na teritoriji grada Kikinde;
– da je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programske aktivnosti i projekta;
-da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
– da u poslednje dve godine nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost pravnosnažnom odlukom;
– da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

b) Posebni uslovi konkursa

Na konkursu mogu da učestvuju udruženja koja zadovoljavaju neki od kriterijuma:
– da su osnovana, odnosno da neguju tradiciju dugu 50 ili više godina čuvaju identitet, jezik, običaje i kulturu nacionalnih manjina
– bave volonterskim i dobrovoljnim delatnostima kojim doprinose gradu i građanima Кikinde (elementarne nepogode, požari, vanredne situacije)
– organizuje bar jednu jedinstvenu kulturno-umetničku manifestaciju koja doprinosi ugledu našeg grada, koja privlači goste iz zemlje i inostranstva, a ima tradiciju dužu od 20 godina
– organizuju i sprovode vaspitno-obrazovne, informativne, propagandne i preventivne aktivnosti od posebnog značaja za decu i omladinu
– da upotpunjuju kulturno-umetničke sadržaje za decu i omladinu.

Konkursna dokumentacija: 
Predlagač programske aktivnosti i projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumetaciju:
1) Prijavni obrazac;
2) Popunjen obrazac budžeta programske aktivnosti udruženja;
3) Potpisana pismena izjava o prihvatanju odgovornosti korisnika sredstava budžeta grada Кikinde za 2019. godinu;
4) Izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa ili dokument o pravnom statusu;
5) Fotokopija broja trezorskog tekućeg računa.

Način prijavljivanja: 
Overena i odštampana prijava obavezne konkursne dokumentacije dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs – ne otvarati“ na pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.
Кonkursna dokumentacija može se preuzeti sa zvanične prezentacije grada
Za dodatne informacije možete se obratiti Sekretarijatu za društvene delatnosti svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova na sledećoj adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 12, kancelarija broj 16, na broj telefona: 0230/410-137.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Кonkursa.

Кonkurs je otvoren do 22. januara. 

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po prioritetima od interesa za grad i građane Кikinde, a na osnovu mišljenja stručne komisije koja će biti osnovana od strane gradonačelnika grada Кikinde.

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje udruženja građana od posebnog značaja za grad Кikinda donosi gradonačelnik i isto će biti objavljeno na zvaničnom sajtu grada KikindaOnline

 

 

Pratite nas FB