INFO Servis

Grad raspisao konkurs za dodelu studentskih stipendija

Komisija za dodelu stipendija Grada Kikinde raspisala je Javni konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova, za školsku 2019/2020. godinu. Konkurs je otvoren do 14. januara.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju: studenti prve godine studija koji se školuju u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija; studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena koji se školuju u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, a koji su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 9,00 u prethodnoj godini studija, i studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, a koji su slabijeg materijalnog stanja. 

Opšti uslovi Konkursa: 
– da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije;
– da podnosilac zahteva ima prebivalište ili boravište na području Grada Кikinde;
– da se školuje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– da se školuju na teret budžeta Republike Srbije.

Dokazi koji podnose svi učesnici konkursa: 
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci);
– fotokopija (izvod iz čitača) lične karte/ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz fotokopije lične karte, kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa;
– fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva ili najbližeg srodnika;
– obrazac prijave na konkurs (koji možete preuzeti na sajtu grada). 

Posebni uslovi konkursa: 

Pravo na dobijanje stipendije imaju studenti koji su upisali prvu godinu studija, a ispunjavaju sledeće uslove:
– da su dobitnici titule „Učenik generacije“ u srednjoj školi;
– da su članovi MENSE (međunarodno udruženje natprosečno inteligentnih osoba);
– da su nosioci Vukove diplome;
– da su na prijemnom ispitu na odabranom fakultetu/višoj školi ostvarili prvo mesto na rang listi;
– da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– da se školuju na teret budžeta Republike Srbije.

Dokazi koji se prilažu uz Obrazac prijave:

– fotokopija svedočanstva u završnom razredu srednje škole školske 2018/2019 godine i ostvarenom proseku najmanje 4,50;
– uverenje o upisu I godine studija u školskoj 2019/2020. godini u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija i to na teret budžeta Republike Srbije;
– u zavisnosti po kom osnovu konkurišete dostaviti: ili fotokopiju diplome „Učenik generacije“ ili fotokopiju Vukove diplome ili uverenje o ostvarenom prvom mestu na rang listi na prijemnom ispitu ili dokaz o članstvu u MENSI (međunarodnom udruženju natprosečno inteligentnih osoba).

Pravo na dobijanje stipendije imaju studenti druge i viših godina studija koji su na studijama prvog ili drugog stepena, a ispunjavaju sledeće navedene uslove:

– da podnosilac zahteva ima najmanju prosečnu ocenu 9,00;
– da je podnosilac zahteva redovan student;
– da se školovanje finansira iz budžeta;
– u toku studiranja nije izgubio godinu;
– da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija;
– da je student od druge do završne godine osnovnih studija (studenti prvog stepena studija);
– da je student drugog stepena studija koji nije u radnom odnosu, koji je odmah po završetku osnovnih studija nastavio studije drugog stepena i ukoliko ispunjava ostale uslove u skladu sa pravilnikom (studenti specijalističkih akademskih studija i master studija).

Dokazi koji se podnose uz Obrazac prijave:

– uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija 2019/2020. godine čiji je osnivač Republika Srbija i da se student školuje na teret budžeta Republike Srbije;
– uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i uverenje o položenim ispitima tokom studiranja;
– dokaz o nezaposlenosti (za studente koji su na studijama specijalističkih akademskih studija i master studijama).

Pravo na učešće imaju studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena, a koji su slabijeg materijalnog stanja:

– podnosilac slabijeg materijalnog stanja ima prosečnu ocenu najmanje 8,00;
– da je podnosilac zahteva redovan student;
– da se školovanje finansira iz budžeta;
– u toku studiranja nije izgubio godinu;
– da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija;
– da je student od druge do završne godine osnovnih studija (studenti prvog stepena studija);
– da je student drugog stepena studija koji nije u radnom odnosu, koji je odmah po završetku osnovnih studija nastavio studije drugog stepena i ukoliko ispunjava ostale uslove u skladu sa pravilnikom (studenti specijalističkih akademskih studija i master studija);
-ukupna mesečna primanja po članu porodice ostvarena u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je raspisan konkurs ne sme preći utvrđen limit za dečji dodatak;

Dokazi koji se prilažu uz Obrazac prijave:

– uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija čiji je osnivač Republika Srbija i da se student školuje na teret budžeta;
– uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i uverenje o položenim ispitima tokom studiranja;
– priložiti potvrdu o visini primanja za period septembar, oktobar i novembar 2019. godine u kojem je raspisan konkurs za dodelu stipendija za odrasle članove porodice izdatu od strane organizacije, preduzeća ili preduzetnika kod koga su zaposleni, ili potvrdu o visini penzije izdatu od strane Fonda PIO, ili potvrdu izdatu od strane nadležnog organa o nezaposlenosti u slučaju da je član porodice nezaposlen;
– izjavu sa dva svedoka overenu kod nadležnog organa (obrazac izjave može se preuzeti u kancelariji broj 17, Sekretarijatu za društvene delatnosti, Gradske uprave Кikinde);
– zahtev za uverenje o imovnom stanju – katastarski prihod za sve članove u domaćinstvu, izdata od Republičkog zavoda za katastar nepokretnosti (zahtev se dobija u Gradskoj upravi Кikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Uslužni centar, šalter broj 5).

Konkurs je otvoren do 14. januara. Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata za dodelu stipendije za školsku 2019/2020. godinu podnose se u navedenom roku Komisiji za dodelu stipendija Grada Кikinde i predaju na pisarnicu Uslužnog centra Grada Кikinda (šalter broj 5) ili poštom preporučeno na adresu: Grad Кikinda (sa naznakom: Javni konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova sa teritorije Grada Кikinde za školsku 2018/2019 godinu), Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23 300 Кikinda.

Stipendije se isplaćuju u deset jednakih mesečnih rata, za period februar – novembar, u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!